Regulamin

 • Rozdział I - Definicje

  Reguły gry
  Przepisy i zasady, opisane w niniejszym Regulaminie. Wszystkie zawarte w Regulaminie zasady służą zorganizowanym rozgrywkom darta.

  Sędzia
  Osoba, która nadzoruje pojedynek dwóch zawodników lub drużyn podczas meczu.

  Marker
  Osoba zajmująca się zapisywaniem wyniku meczu (pojedynku) dwóch zawodników lub drużyn na tablicach z wynikami.

  Leg
  Pojedyncza gra, także element seta (np. 301, 501,1001 itd.).

  Set
  Set składa się z określonej przed grą (a) minimalnej potrzebnej do zwycięstwa lub (b) maksymalnej dopuszczalnej do rozegrania liczby legów. Set uważany jest za zakończony, gdy zawodnik lub drużyna wygra ustaloną przed pojedynkiem liczbę legów, potrzebnych do zwycięstwa.

  Mecz
  Liczba setów lub legów, które muszą zostać rozegrane przez dwóch zawodników lub drużyny, by mecz mógł zostać uznany za zakończony.

  Rozdział II – Ogólne zasady gry

  § 1 - Podstawowe zasady gry

  1. Wszyscy, zawodnicy i drużyny, zobowiązani są do przestrzegania zasad i reguł zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku złamania tych zasad istnieje ożliwość wykluczenia z zawodów osób naruszających przepisy.
  2. Wszystkie punkty i zaistniałe sytuacje, które nie zostały jednoznacznie zawarte w tym Regulaminie, brzmią niejasno lub nie są do danej sytuacji dokładnie dopasowane, rozstrzygane są przez organizatora turnieju.
  3. Dopuszczone do gry są wyłącznie lotki nie dłuższe niż 30,5 cm i nie cięższe niż 50 g. Lotka musi składać się z metalowego grotu, korpusu, zalocia i piórka.
  4. Zawodnicy mają prawo do sprawdzenia wysokości zawieszonej tarczy oraz położenia linii rzutu. 

  § 2 - Rzut

  1. Wszystkie lotki muszą być rzucone w kolejności i po sobie, za pomocą ręki zawodnika właśnie rzucającego.
  2. Kolejka rzutów składa się z 3 lotek, chyba że leg, set lub mecz mogą zostać zakończonemniejszą liczbą lotek.
  3. Żadna lotka, która wypadnie z tarczy lub się od niej odbije, nie może zostać rzucona powtórnie.
  4. Żadna lotka, która wypadnie z tarczy przed zakończeniem kolejki rzutów i wyjęciem lotek z tarczy przez zawodnika, nie może być zaliczona.
  5. Do momentu, gdy jeden z zawodników znajduje się jeszcze w polu rzutu, jego przeciwnik nie może przyjmować pozycji rzutowej.
  6. Lotka, która ląduje za linią rzutu, ale nie dolatuje do tarczy, jest zaliczona jako lotka rzucona. Sytuacja taka zostaje jednak zaliczona tylko wtedy, gdy wykonano ewidentny ruch rzutu.

  § 3 - Rozpoczynanie i zakończenie gry

  1. Gdy zawodnik, już po trafieniu potrzebnego do zakończenia gry pola podwójnego tarczy albo po przerzuceniu licznika, odda dodatkowy rzut lub rzuty do tarczy, te nie będą się liczyć do gry. Świadome wykonywanie takich dodatkowych rzutów może być potraktowane jako niesportowe zachowanie.
  2. Zawodnik lub drużyna, który trafił pole podwójne tarczy konieczne do zakończenia gry, uznawany jest za jej zwycięzcę.
  3. Jeśli w wyniki błędu sędziego , zaistniałego w pkt 6 § 3, zawodnik usunie lotki z tarczy sugerując się ogłoszeniem zakończenia gry przez sędziego, a pozostały mu w danej kolejce rzutowej lotki do rzucenia, sędzia usunięte lotki wkłada z powrotem w tarczę, odtwarzając jak najwierniej sytuację sprzed usunięcia lotek i umożliwiając zawodnikowi oddanie pozostałych w danej kolejce rzutów.
  4. Jeśli sędzia nieprawidłowo ogłosi zakończenie gry, a zawodnikowi pozostały lotki do rzucenia, zawodnik powinien dokończyć kolejkę rzutów. Np. zawodnik miał do rzucenia 90 punktów, a po rzuceniu T20 i D10 sędzia nieprawidłowo ogłasza zakończeni gry, zawodnik ma prawo rzucić pozostałą lotkę (do zakończenia gry pozostało 10 punktów)
  5. Sędzia ogłasza zakończenie gry – lega, seta lub meczu – dopiero wówczas, gdy zawodnikrzucający trafi, potrzebne mu do zakończenia gry, podwójne pole tarczy, a lotki pozostaną w tarczy do momentu usunięcia ich przez zawodnika. Dopiero po ogłoszeniu zakończenia danej gry przez sędziego, lotki muszą być wyjęte z tarczy i wówczas gra jest zakończona. Zawodnikrzucający ma do tego momentu możliwość sprawdzenia poprawności zliczenia i zapisania rzutu lub rzutów.
  6. Obowiązuje zasada przerzucenia licznika (Bust, pol.: fura), czyli gdy zawodnik rzuci więcej niż wynosi pozostała mu do skończenia lega liczba punktów, kolejka zostaje potraktowana jako zero punktów, a wynik pozostały do rzucenia pozostaje niezmieniony, jak przed kolejką rzutów. Tak samo zaliczona zostaje także kolejka, po której na liczniku pozostaje 1 (jeden) punkt lub 0 (zero) po rzucie innym niż w pole podwójne.
  7. Pole Bullseye, czyli czerwony środek tarczy, liczone jest za 50 punktów. Jeśli zawodnikowi na liczniku pozostało 50 punktów, bulseye liczony jest jako podwójne 25.
  8. We wszystkich turniejach gry rozgrywane będą, jeśli nie zostanie inaczej podane, systemem straight in i double out, czyli rozpoczęcie gry trafieniem dowolnego pola, a zakończenie trafieniem podwójnego pola tarczy.
  9. Wszystkie legi w turniejach grane są, jeśli nie zostanie inaczej podane, systemem 501 Double Out (501 DO), czyli podwójnym zakończeniem.

  § 4 - Punkty (Scores)

  1. Punkty zostają zaliczone tylko wtedy, gdy metalowy grot lotki pozostaje wewnątrz pól tarczy zawierających punkty do momentu zakończenia danej kolejki rzutów oraz gdy lotka trafiająca zostaje zaliczona przez sędziego.
  2. Lotki mogą i muszą zostać usunięte z tarczy dopiero po tym, gdy zostaną zarejestrowane i zaliczone przez sędziego.
  3. Po wyjęciu lotek z tarczy nie są przyjmowane żadne protesty, związane z wcześniej zaliczonymi punktami.
  4. Każdy stan punktowy musi być kontrolowany przez sędziego, markera oraz zawodników po każdej kolejce rzutów.
  5. Zawodnik, którego wynik został nieprawidłowo obliczony (wynik pozostały do rzucenia), ma prawo poprosić o sprawdzenie wyniku, dopóki nie zostanie rozpoczęta następna kolejka rzutowa. Przeciwnik ma prawo poprosić o sprawdzenie wyniku zanim zawodnik, którego sytuacja dotyczy, wykona drugi rzut w następnej kolejce rzutowej.
  6. Stan punktowy meczu musi być czytelny oraz widoczny dla zawodników i sędziego, musi być na bieżąco notowany na tablicy wyników (dopuszczalne są różne materiały do budowy tablicy).
  7. Pole podwójne, potrzebne do zakończenia gry, nie może być „narzucone“ lub w żaden sposób podpowiedziane przez markera lub sędziego. Przykładowa informacja podana zawodnikowi o stanie jego licznika: (a) prawidłowa: 32, (b) niedopuszczalna: podwójne 16. 
  8. Sędzia jest osobą nadrzędną, jeśli chodzi o sytuacje konfliktowe podczas gier i – jeśli okaże się to potrzebne – może się konsultować z markerem lub innymi osobami z grupy osób organizujących dany turniej w sprawach konfliktowych lub organizacyjnych.
  9. Przykład poprawnego sposobu liczenia i zapisu. W pokazanym przykładzie, zawodnik B prowadzi 2-1 w meczu (A wygrał 3. seta, B wygrał 1. i 2. seta), zawodnik A prowadzi 2-1 w 4. secie (A wygrał 1. i 3. lega, B wygrał 2. lega), trwa 4 leg 4. seta. 
  10. Elektroniczne urządzenia, pomocne w naliczaniu punktów, są dopuszczalne w turnieju, ale muszą spełniać następujące warunki:
   - ostatnie 6 rund ze strony każdego z graczy muszą być jasno i klarownie przedstawione i pokazane (wyświetlone),
   - błędnie wpisywane wyniki muszą podlegać możliwości korekty,
   - punkty pozostałe do zakończenia gry muszą być jasno i klarownie przedstawione i pokazane (wyświetlone),

      Tradycyjne tablice do zapisywania wyników muszą być w takich przypadkach także przygotowane i gotowe do użytku w każdym momencie zawodów.

  § 5 - Tarcze do gry

  1. Wszystkie tarcze muszą być tarczami sizalowymi.
  2. Wszystkie tarcze muszą zawierać segmenty od 1 do 20.
  3. Wewnętrzny, wąski pasek w połowie promienia tarczy liczony jest x 3.
  4. Zewnętrzny wąski pasek na obwodzie tarczy liczony jest x 2.
  5. Zewnętrzny, zielony pierścień środka tarczy liczony jest za 25 pkt.
  6. Wewnętrzny, czerwony pierścień środka tarczy liczony jest za 50 pkt.
  7. Wszystkie, oddzielające segmenty tarczy, elementy metalowe pająka nie mogą odstawać od tarczy i muszą tworzyć jedną całość.
  8. Tarcza do gry musi być tak umieszczona, aby odległość w pionie od środka tarczy do podłoża wynosiła 173 cm.
  9. Tarcza musi być tak umieszczona, aby segment pola 20 miał kolor czarny i leżał dokładnie pośrodku zawieszonej tarczy, w górnej jej części.
  10. Każdy zawodnik ma prawo do sprawdzenia poprawności umieszczenia tarczy i do ewentualnego żądania jej poprawienia. Jeśli obaj zawodnicy mają na ten temat różne zdania, decyzja należy do sędziego pojedynku lub przedstawiciela organizatora turnieju. 

  Standardowe wymiary tarcz sizalowych używanych podczas turnieju:
  Pole podwójne i potrójne (szerokość wewnątrz) 8,0 mm.
  Średnica pola środka podwójnego (wewnątrz) - 12,7 mm.
  Średnica całego pola środka (wewnątrz) - 31,8 mm.
  Odległość od zewnętrznego drutu podwójnego pola do środka tarczy - 170,0 mm.
  Odległość od zewnętrznego drutu potrójnego pola do środka tarczy - 107,0 mm.
  Odległość od zewnętrznego drutu podwójnego pola do zewnętrznego drutu podwójnego pola, leżącego na przeciwnym końcu średnicy tarczy - 340,0 mm.

  § 6 - Oświetlenie

  1. Podczas turnieju każda tarcza powinna być dobrze oświetlona, przy czym należy zwrócić uwagę na to, aby światło nie było światłem rażącym uczestników turnieju.

  § 7 - Linia rzutów

  1. Zalecane: Linia rzutów (ang. Oche) musi być szeroka na przynajmniej 3,8 cm, wysoka na nie więcej niż 5 cm oraz długa na przynajmniej 61 cm. Linia musi znajdować się w odległości 2,37 m od płaszczyzny tarczy.
  2. Odległość od środka tarczy do dalszej krawędzi lini rzutów, znajdującej się na poziomie podłoża, wynosić musi 2,93 m.
  3. Zalecane rozwiązanie: Odległość od środka tarczy do ściany powinna wynosić minimum 90 cm. Środki sąsiednich tarcz muszą być odległe o nie mniej niż 120 cm.
  4. Podczas kolejki rzutów zawodnik nie może przekraczać linii rzutów. Lotka musi zostać rzucona w momencie, gdy obie stopy znajdują się za linią rzutów.
  5. Jeśli zawodnik chce oddać rzut z pozycji, do której linia rzutów nie sięga już fizycznie, powinien on obrać punkt odpowiadający wymaganej odległości od tarczy na wyimaginowanym przedłużeniu linii rzutów, ale musi się on znajdować za dalszą krawędzią linii rzutów.
  6. Jeśli zawodnik złamie punkty § 7.(4) i § 7.(5), zostanie on ostrzeżony przez sędziego. Po otrzymaniu takiego ostrzeżenia po raz kolejny, punkty osiągnięte podczas sytuacji zaistniałej, nie będą się liczyć.

  Wymiary miejsca gry:  
  - wysokość środka pola tarczy 1,73 m;
  - minimalna odległość rzutu 2,37 m;
  - odległość od linii rzutów (dalsza krawędź) do środka tarczy 2,93 m;
  - szerokość linii rzutów min. 38 mm;
  - wysokość linii rzutów max. 50 mm; 
  - długość linii rzutów min. 61 cm

  Rozdział III – Reguły i zasady turniejowe

  § 8 - Ogólne reguły i zasady 

  1. Zawodnicy lub drużyny, które swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem szkodzą wizerunkowi sportu jaki uprawiają, zostaną przez organizatora wykluczeni z turnieju, w którym uczestniczyli. Dodatkowo, osoby takie nie mają prawa do zwrotu opłaty wpisowej, a także punktów rankingowych, nagród i innych gratyfikacji związanych z danym turniejem.
  2. Jeśli zawodnik lub drużyna nie rozegra lub nie dokończy któregoś z przewidzianych w zawodach swoich pojedynków, zostaje pozbawiony prawa do odbioru ewentualnie wygranej nagrody.
  3. Jeśli zawodnik lub drużyna, mający prawo na podstawie wyników zawodów do nagrody, jest nieobecny podczas wręczania tych nagród, a jego nieobecność nie została wcześniej uzgodniona z organizatorem turnieju, zostaje on pozbawiony prawa do odbioru tejże nagrody. 
  4. Zastąpienie już zgłoszonego do turnieju zawodnika lub drużyny innym zawodnikiem lub drużyną jest niedozwolone.
  5. Nikt, ani zawodnik ani drużyna, w przypadku porażki w turnieju granym systemem pojedynczego KO, nie ma prawa przystąpić do tego samego, jeszcze trwającego turnieju po raz drugi.
  6. Do uczestnictwa w turniejach rankingowych organizowanych pod patronatem POD mogą przystąpić wszyscy zawodnicy, wyrażający chęć gry i zgadzający się z punktami zawartymi w obowiązujących regulaminach POD.
  7. Wszyscy zawodnicy i drużyny zobowiązani są do przestrzegania zasad i reguł zawartych w tym Regulaminie. W przypadku złamania tych zasad istnieje możliwość wykluczenia takich osób z zawodów aktualnie rozgrywanych.

  § 9 - Zgłoszenie turniejowe

  (1) Dopuszczeni do turnieju są zawodnicy lub drużyny, które zgłosili chęć uczestnictwa w

  turnieju przed upływem wyznaczonego terminu zapisów oraz uiścili ustalone przez

  organizatorów wpisowe.

  (2) Formularze meldunkowe (w przypadku gdy są stosowane), które nie są wypełnione

  prawidłowo, nie będą akceptowane przez organizatora.

  (3) Nazwiska zawodników lub nazwy drużyn zgłoszonych do turnieju muszą zostać klarownie

  i czytelnie wpisane na formularzu.

  (4) Żaden zawodnik ani drużyna nie mogą zameldować się w tym samym turnieju więcej niż

  jeden raz.

  (5) Wszyscy zawodnicy muszą zameldować się w turnieju pod swoimi prawdziwymi

  nazwiskami.

  (6) Wypełnienie formularza/zameldowanie się do turnieju oznacza zaakceptowanie

  niniejszego Regulaminu i regulaminu turnieju.

  • 10 – Przystąpienie do gry turniejowej

  (1) Wszyscy uczestnicy turnieju muszą dostosować się do ustalonych przez organizatorów

  czasów rozgrywania pojedynków.

  (2) Zawodnicy lub drużyny, którzy nie pojawią się przy tarczy w terminie ustalonym dla nich

  przez organizatorów, zostaną wykluczeni z turnieju. Wpisowe, w takim przypadku, nie jest

  zwracane.

  • 11 – Losowanie zestawienia gier

  (1) W turnieju zostaje przeprowadzone jedno losowanie zestawienia gier (par).

  (2) Wyniki losowania muszą zostać udostępnione uczestnikom przed rozpoczęciem gier, w

  widocznym miejscu.

  (3) Czasy rozgrywania poszczególnych gier są danymi orientacyjnymi. Zawodnik powinien

  być gotowy do gry przynajmniej na 15 minut przed podanym terminem rozpoczęcia

  pojedynku.

  (4) Nie jest dozwolone, już po oficjalnym zakończeniu zapisów do turnieju, wprowadzanie do

  turnieju zawodników dodatkowych lub drużyn dodatkowych. W wyjątkowych, szczególnie

  uzasadnionych przypadkach, decyzja należy do organizatora turnieju.

  • 12 – Losowanie kolejności gry

  (1) Zawodnik (drużyna), który rozpoczyna mecz, zostaje wyłoniony na podstawie rzutu

  monetą. Losowanie musi nastąpić przed rozpoczęciem meczu.

  (2) Zwycięzca losowania rozpoczyna pierwszego lega (seta) oraz kolejne nieparzyste legi

  (sety), tzn. 1, 3, 5 itd.

  (3) Przegrany z losowania rzutu monetą rozpoczyna kolejne parzyste legi (sety), tzn. 2, 4, 6

  itd.

  (4) Prawo do rozpoczęcia lega lub seta, decydującego o końcowym wyniku meczu,

  rozstrzygane jest za pomocą rzutu do środka. Rzuty takie rozpoczyna zawodnik, który

  rozpoczynał cały pojedynek. Lotki, po trafieniu w pojedynczy lub podwójny środek tarczy,

  należy wyjąć z tarczy przed symetrycznym rzutem przeciwnika.

  • 13 – Rzuty rozgrzewkowe

  (1) Przed rozpoczęciem meczu zawodnik ma prawo do rzucenia 6 lotek rozgrzewkowych.

  (2) Na tarczach, które nie są jasno oznaczone jako tarcze treningowe, wraz z rozpoczęciem

  turnieju nie jest dozwolone trenowanie.

  (3) W miejscu rozgrywania zawodów powinny znajdować się (oczywiście jeśli to możliwe ze

  względu na rozmiar lokalu oraz ilość tarcz) przynajmniej 2 tarcze treningowe, udostępnione

  uczestnikom.

  • 14 – Gry turniejowe

  (1) W obszarze rozgrywania meczu mogą znajdować się tylko sędzia, markerzy oraz

  uczestnicy pojedynku.

  (2) W polu przed zawodnikiem oraz obok tarczy mogą znajdować się tylko sędzia i markerzy.

  Podczas rzutów powinni oni ograniczyć do niezbędnego minimum wszelką aktywność

  ruchową.

  (3) Przeciwnik zawodnika rzucającego powinien znajdować się podczas rzutu przeciwnika w

  odległości przynajmniej 60 cm za nim.

  (4) W przypadku gier finałowych, które odbywają się zazwyczaj na podestach-scenach,

  zawodnik nierzucający powinien stawać tak, aby zawodnik rzucający widoczny był dla

  innych zawodników, widzów, organizatorów i kamer telewizyjnych.

  (5) Podczas pojedynków zawodnicy powinni zachowywać się spokojnie. Tylko zawodnik

  właśnie rzucający ma prawo zadawać pytania sędziemu. Dodatkowe, mogące przeszkadzać

  podczas rzutów, okrzyki ze strony zawodników, kibiców czy organizatorów są

  niedopuszczalne.

  (6) Jeśli zawodnik lub drużyna złamie przepis § 14 punkt (5), sędzia udzieli ostrzeżenia. Po

  powtórzeniu sytuacji i udzieleniu kolejnego takiego ostrzeżenia, punkty osiągnięte podczas

  sytuacji zaistniałej nie zostaną przez sędziego zaliczone.

  (7) Rzucający właśnie zawodnik ma prawo zapytać sędziego o aktualny stan swojego

  licznika. Sędzia nie może informować zawodnika, w jaki sposób grę należy zakończyć (np.

  poprzez podanie przy stanie licznika 32 - „podwójne 16”).

  (8) Wszystkie pytania i niedomówienia, dotyczące stanu punktowego podczas meczu, należy

  wyjaśnić przed kolejnym rzutem.

  (9) Po zakończeniu lega, seta lub meczu jakiekolwiek zmiany w stanach punktowych

  zawodników są niedopuszczalne.

  (10) W przypadku meczów drużynowych, kolejność rzutów poszczególnych zawodników

  powinna zostać ustalona przed rozpoczęciem meczu.

  (11) Protesty muszą być zgłaszane natychmiast, albo do sędziego, albo do organizatorów

  turnieju. Po zakończeniu lega, seta lub meczu wszelkie protesty nie będą akceptowane.

  (12) W przypadku uszkodzenia sprzętu sportowego podczas meczu, lub gdy zawodnik musi z

  ważnych powodów opuścić miejsce pojedynku, musi to zostać omówione z sędzią pojedynku

  lub organizatorem turnieju. W takich przypadkach sędzia lub organizator udzielają

  zawodnikowi nie więcej niż 5 minut przerwy.

  • 15 – Klasyfikacja zawodników w grupie
  1. Liczba wygranych pojedynków w grupie
  2. Różnica legów ( wygrane: stracone)
  3. Bezpośredni pojedynek.
  4. Większa liczba wygranych legów (ma zastosowanie gdy pkt. 1.-3. w wypadku więcej niż 2-ch graczy nie przynoszą rozstrzygnięcia)
  5. Dodatkowy leg 501 d.o. rozgrywany przez zainteresowane strony
  • 16 – Punkty rankingowe

  (1) W przypadku turniejów składających się na cykl lub liczonych do rankingu, punkty

  rankingowe liczone są następująco: Patrz osobny regulamin punktacji.

  • 17 – Ubiór zawodnika

  (1) We wszystkich turniejach niedopuszczalne jest noszenie podczas gry wszelkich nakryć

  głowy oraz korzystanie z urządzeń odtwarzających muzykę. W sytuacjach wyjątkowych

  zezwolenia na powyższe udziela organizator turnieju.

  (2) Zabronione jest noszenie odzieży z motywami lub tekstami o treści obraźliwej lub

  pornograficznej.

  (3) W pojedynkach rozgrywanych na podestach-scenach zawodnicy zobowiązani są do gry w

  spodniach (zawodniczki spódnice/sukienki lub spodnie) z materiału w kolorze ciemnym oraz

  w butach tzw. wyjściowych. Niedopuszczalne jest noszenie butów sportowych typu adidas lub

  obuwia letniego (sandały, klapki itp.).

  (4) W turniejach singlowych krajowych, mistrzostwach Polski, turnieju Polish Masters oraz

  turniejach , w których organizatorzy ten wymóg zasygnalizują, obowiązują ciemne

  spodnie/spódnice (eleganckie) i ciemne obuwie (eleganckie). Zawodnicy nie spełniający tych

  warunków nie zostaną dopuszczeni do gry. Patrz: zasady Dress Code na dany sezon – info na

  stronie POD w zakładce Informacje „data”

  • 18 - Używki

  (1) Na turniejach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach, w których

  rozgrywane są mecze.

  (2) Osoba naruszająca przepis § 17 (1) dostaje ostrzeżenie od organizatorów, a w przypadku

  powtórzenia czynu, zawodnikowi grozi dyskwalifikacja i wykluczenie z turnieju.

  (3) Zawodnik, który w zauważalny sposób znajduje się pod wpływem alkoholu, może zostać

  przez organizatorów wykluczony z turnieju. Dodatkowo, osoby takie nie mają prawa do

  jakichkolwiek punktów rankingowych, nagród i innych gratyfikacji związanych z danym

  turniejem, nie mają także prawa do zwrotu wpisowego.

  • 19 - Sędziowie

  (1) Zadania/obowiązki sędziego:

  - kontrola miejsca rozgrywek;

  - kontrola prawa do gry zawodników;

  - wypełnienie raportu/protokołu pojedynków;

  - kontrola i egzekwowanie nałożonych przez organizatorów kar i wykluczeń;

  - rozwiązywanie problemów i sytuacji konfliktowych w miejscu rozgrywania pojedynków;

  - bezstronność podczas wykonywania swoich obowiązków;

  - gotowość 30 minut przed rozpoczęciem gier;

  - dostarczanie informacji do stolika sędziowskiego;

  - rzetelne i spokojne rozwiązywania spraw związanych z turniejem.

  (2) Sędzia ma prawo do udzielania ostrzeżeń i notowania ich w protokole meczowym.

  (3) Sędzia ma prawo do przerywania gry w przypadkach nagłych.

  (4) Sędzia przyjmuje zgłoszenia protestów od zawodników lub drużyn i udziela ewentualnej

  pomocy w rozwiązywaniu takich przypadków, pamiętając o zachowaniu bezstronności.

  (5) Zawodnicy i drużyny zobowiązani są wykonywać polecenia sędziego.

  (6) Pozostałe:

  Jeśli podczas pojedynków drużynowych nie jest możliwa obecność sędziego, część funkcji

  sędziego przejmuje kapitan drużyny gości (wg protokołu). W szczególności dotyczy to:

  - kontroli miejsca gier,

  - wypełnienia raportu/protokołu pojedynku;

  - kontroli prawa do gry zawodników, sprawdzenia listy uczestników.

  • 20 – Markerzy

  (1) Markerami w turnieju indywidualnym są zawodnicy, którzy przegrali w swoim

  poprzednim pojedynku lub wolontariusze. Zawodnicy, którzy przegrali w swoim poprzednim

  pojedynku , zobowiązani są do zapisywania na tablicy wyników kolejnego, rozgrywanego na

  tej samej tarczy, pojedynku.

  (2) W pierwszych rundach turniejów do zapisywania wyników proszeni są ochotnicy lub

  zawodnicy wyznaczeni przez organizatorów

  (3) Zawodnik odmawiający zapisywania wyników w pojedynku, w którym jest do tej

  czynności zobowiązany, zostaje ukarany ustaloną na początku turnieju karą finansową lub

  inną ustaloną przez organizatora.

  • 21 – Ustalenia końcowe

  (1) Regulamin ten jest własnością Polskiej Organizacji Darta. Może być jednakże, za

  porozumieniem z właścicielem, kopiowany i powielany w formie oryginalnej.

  (2) Polska Organizacja Darta zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie,

  jednakże nie później niż 14 dni kalendarzowych przed turniejem, podczas którego będzie

  stosowany.

   

  Aneks do regulaminu

  1. INFORMACJE OGÓLNE

  Niniejszy Regulamin obowiązuje we wszystkich zawodach darta, organizowanych przez PDO Partner pod patronatem POD.

  1. POD wprowadza jednolity Regulamin, obowiązujący w turniejach organizowanych bądź objętych patronatem przez POD.
  2. Udział w turnieju w dowolnym charakterze – np. zawodnika, sędziego, trenera itp. – oznacza przyjęcie niniejszego Regulaminu do wiadomości i stosowania .
  3. ZAWODNIK, DRUŻYNA, KLUB
  4. Zawodnik - osoba posiadająca licencję sportową POD zwana dalej Zawodnikiem licencjonowanym.
  5. Lista zawodników licencjonowanych
  6. a) POD prowadzi i aktualizuje listę zawodników licencjonowanych.
  7. b) PDO Partner ma prawo nie wydać licencji zawodniczej osobie, której postawa lub działanie wpływa na szkodę POD,WDF,PDC,EDF,FECS. Od tej decyzji osoba, której nie została wydana licencja może się odwołać pisemnie do organizatora rozgrywek. Decyzja organizatora jest ostateczna. Czas rozpatrywania odwołania wynosi 7 dni.
  8. Kategorie wiekowe
  9. a) W zawodach rozgrywanych w kategoriach wiekowych mogą występować zawodnicy, którzy kończą określoną w regulaminie zawodów liczbę lat w roku rozpoczęcia rozgrywania imprezy i młodsi.
  10. b) W imprezach wielostopniowych lub wieloetapowych za datę rozpoczęcia imprezy przyjmuje się datę rozpoczęcia stopnia (etapu) finałowego.
  11. Obowiązki zawodników
  12. a) Wszyscy zawodnicy / drużyny, zgłaszając chęć udziału w turniejach, wyrażają zgodę na:

  respektowanie niniejszego regulaminu oraz dodatkowych przepisów, wprowadzonych przez organizatora turnieju, nie stojących w sprzeczności z niniejszym regulaminem;

  stosowanie się do wymogów organizatorów turnieju, w tym - wyrażenie zgody na wykonywanie zdjęć, udział w wywiadzie prasowym, radiowym czy telewizyjnym, grę w koszulce sponsora lub z logo sponsora w całym lub określonym etapie turnieju itp.;

  publikacje danych osobowych (imienia i nazwiska)

  nazwy i lokalizacji klubu macierzystego na potrzeby wyników i tabel sportowych.

  za celowe szkody na sprzęcie niezbędnym do przeprowadzenia turnieju odpowiada sprawca danego zdarzenia.

  1. b) Zawodnik ma obowiązek poinformowania organizatora o każdorazowej zmianie przynależności klubowej oraz zmianie innych, istotnych dla działalności sportowej danych osobowych.
  2. Drużyna macierzysta zawodnika - zespół w składzie, którego zawodnik jest aktualnie zgłoszony do rozgrywek.
  3. Mecz ligowy/ mecz drużynowy – mecz między dwiema drużynami ligi.
  4. Set – mecz indywidualny, deblowy lub czwórek, rozgrywany w ramach meczu drużynowego.
  5. Kapitan drużyny
  6. a) Prawem i obowiązkiem Kapitana drużyny jest:

  występowanie w imieniu drużyny,

  zapewnienie dyscypliny w drużynie;

  1. b) W przypadku nieobecności Kapitana, jego obowiązki przejmuje Zastępca Kapitana.
  2. Stroje zawodników / drużyn

  Zawodnicy nie mogą podczas zawodów nosić strojów reklamujących produkt (produkty) pozostające w konkurencji komercyjnej do produktu (produktów) reklamowanych przez sponsora / sponsorów turnieju, o ile zastrzeżenie tego typu zostało podane przez organizatora w regulaminie zawodów.

  III. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU TURNIEJÓW

  1. Zgłoszenie
  2. a) Termin i sposób zgłoszeń do udziału w danym turnieju określa Organizator turnieju.
  3. b) Organizator ma prawo wprowadzenia wcześniejszych zapisów pod warunkiem ogłoszenia tego faktu w komunikacie o turnieju, z podaniem sposobu zgłoszeń (zgłoszenia telefoniczne, faxem, listowne, e-mail`em, inne).
  4. c) Jeżeli Organizator przewiduje otwarcie listy uczestników bezpośrednio przed turniejem, zgłoszenie równoznaczne jest z rejestracją na liście startowej.
  5. Rejestracja na liście startowej
  6. a) Zawodnik (drużyna), chcący wziąć udział w zawodach, ma obowiązek osobiście potwierdzić udział w turnieju bezpośrednio przed jego rozpoczęciem (niezależnie od faktu przyjmowania przez Organizatora wcześniejszych zgłoszeń).
  7. b) Rejestracja jest ważna po wniesieniu opłaty startowej .
  8. c) Zawodnik (drużyna), który z powodów niezależnych od organizatora nie potwierdził udziału w zawodach przed rozpoczęciem losowania, traci prawo do zwrotu wniesionej opłaty startowej.
  9. Wpisowe / opłata startowa
  10. a) Niestawienie się zawodnika do pojedynku w dowolnej fazie zawodów nie daje prawa do pełnego bądź częściowego zwrotu wpisowego.
  11. b) Zawodnik wykluczony z turnieju z powodów dyscyplinarnych, nawet jeśli nie rozpoczął pierwszego pojedynku w turnieju, nie ma prawa do zwrotu opłaty turniejowej i nie otrzymuje punktów do rankingu.
  12. Odmowa rejestracji

  Organizator turnieju ma obowiązek honorowania decyzji POD dotyczących jednorazowego, okresowego lub stałego wykluczenia danej osoby z udziału w imprezach sportowych darta, którym patronuje.

  1. Losowanie

  Losowanie powinno odbywać się niezwłocznie po zamknięciu potwierdzonych zapisów do turnieju.

  1. Rozstawienie

  Organizator turnieju może dokonać rozstawienia zawodników uczestniczących w turnieju, przyjmując za całość stosowaną drabinkę turniejową. Począwszy od sezonu 2016/2017 wprowadzono jednolite rozstawienia turniejowe dla 16, 32 i 64 zawodników. Do losowania stosuje się zasadę : ilość zawodników w turnieju = ilości losów ( np. 50 zawodników – drabinka na 64 – losy z numerami – 1-50). Oprogramowanie turniejowe, poprawnie rozstawiające i losujące po grupach, do pobrania TUTAJ

  1. GRA
  2. Wezwanie do gry
  3. a) Wyczytanie zawodników do pojedynku jest pierwszym wywołaniem.
  4. b) Po zgłoszeniu sędziemu zawodów przez zawodnika (kapitana drużyny) braku na polu gry przeciwnika przez 5 minut (drużyny przeciwnej) następuje drugie wywołanie.
  5. c) Zawodnik (drużyna), który nie zgłosi się na pole gry w ciągu 5 minut po drugim wywołaniu, przegrywa walkowerem dany pojedynek.
  6. Ustalanie kolejności gry
  7. a) Zawodnik, który wygrał rzuty na bulls-eye decyduje, kto rozpoczyna lega
  8. b) W meczach drużynowych rzuty na bulls-eye wykonuje dowolny zawodnik zespołu, biorący udział w rozpoczynającym się meczu jako zawodnik składu podstawowego.
  9. Przebieg gry
  10. a) Każdy zawodnik ma prawo do 3 rzutów w jednej kolejce, o ile wcześniej nie zakończy lega bądź nie przekroczy zera (bust).
  11. b) Lotka rzucona uznana jest za ważną i nie może być powtórnie rzucona.
  12. c) Na polu gry podczas pojedynku mogą przebywać jedynie zawodnicy toczący pojedynek oraz – w przerwach miedzy rzutami - sędzia.
  13. e) Zawodnikowi oddającemu rzuty nie wolno:

  wykonywać rzutów w kierunku tarczy po „furze”

  1. Zwycięzca lega (dotyczy Polskiej Ligi Steeldarta)
  2. a) Zwycięzcą lega jest zawodnik, który w regulaminowej liczbie kolejek(15 kolejek):

  sprowadzi stan swojego licznika do zera punktów.

  sprowadzi stan swojego licznika poniżej 51 punktów w 15 kolejkach, podczas gdy jego przeciwnikowi się to nie udało (rozgrywki ligowe)

  W innym przypadku wykonywane są rzuty na bulls-eye, które decydują o wyniku lega. Kolejność rzutów jest taka, jak podczas podstawowego przebiegu lega i ulega zmianie przy ewentualnej powtórce rzutów – przy remisie.

  1. Trening
  2. a) Gry treningowe nie mogą zakłócać przebiegu zawodów.
  3. b) W trakcie trwania zawodów rzuty treningowe mogą się odbywać tylko na wyznaczonej tarczy.
  4. c) Oddawanie rzutów treningowych pomiędzy kolejnymi legami przez zawodników rozgrywających pojedynek jest zabronione (zgodnie z pkt 2).
  5. SPRAWY PORZĄDKOWE
  6. Organizator zawodów ustala skład ekipy sędziowskiej oraz wyznacza Sędziego Głównego zawodów.
  7. Kanon zachowań

  Za zapewnienie sportowej atmosfery w meczu odpowiedzialni są na równi zawodnicy biorący udział w pojedynku. Za wyegzekwowanie należytej atmosfery w drużynach odpowiedzialni są kapitanowie drużyn.

  Zabrania się niesportowego dopingu i zachowania lub zwracania uwag przez osoby kibicujące w stosunku do przeciwnika (drużyny przeciwnej).

  Na wniosek Sędziego, Organizator powinien usunąć z miejsca zawodów osoby naruszające kanon zachowań.

  1. Protesty
  2. a) W wypadku wniesienia protestu gra, podczas której zaistniała przyczyna do złożenia protestu, musi zostać przerwana.
  3. b) Protest ma prawo zgłosić wyłącznie zainteresowany zawodnik bądź kapitan drużyny.
  4. c) Zawodnik bądź drużyna, wobec której składany jest protest, musi być poinformowana o fakcie złożenia protestu przed jego rozpatrzeniem.
  5. d) Adresat protestu (sędzia, sędzia główny) ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć protest i poinformować zainteresowanych o podjętych decyzjach.
  6. Kary

  Za nieprzestrzeganie regulaminu sędzia zawodów może ukarać zawodnika jedną z kar:

  ostrzeżenie;

  przyznanie lega lub meczu przeciwnikowi;

  wykluczenie z dalszych gier;

  dyskwalifikacja w zawodach z pozbawieniem zdobytych do chwili dyskwalifikacji punktów i nagród. Dalsze decyzje podejmuje Zarząd POD.

  1. Nagrody i trofea
  2. a) Wszystkie nagrody oraz trofea wręczane są zawodnikom podczas ceremonii zakończenia zawodów, z udziałem organizatorów i sponsorów zawodów.
  3. b) Jeśli zwycięzca bądź laureat zawodów jest nieobecny podczas ceremonii zakończenia, nagrody ulegają przepadkowi (istnieje możliwość odebrania wcześniej nagrody w wysokości 50% wartości nagrody).
  4. c) Trofea przechodnie muszą być zwrócone przez triumfatorów poprzedniej edycji danej imprezy w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
  5. Sędzia zawodów czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów (zgodnym z obowiązującymi regulaminami POD) i do niego należą interpretacje spraw spornych.
  6. Od decyzji sędziego w trakcie zawodów nie ma odwołania.

  VII. INTERPRETACJA REGULAMINU

  1. O interpretacji niniejszego regulaminu decyduje organizator rozgrywek.
  2. Podczas zawodów osobą upoważnioną do interpretacji regulaminu jest Sędzia Główny zawodów. Decyzje Sędziego Głównego w tym zakresie są ostateczne.
  3. PDO Partner zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, na bazie doświadczeń wynikających z praktyki turniejowej

  ANEKS DO REGULAMINU
   01.09.2016

Rozdział I - Definicje
Reguły gry
Przepisy i zasady, opisane w niniejszym Regulaminie. Wszystkie zawarte w Regulaminie zasady służą zorganizowanym rozgrywkom darta. 
Sędzia
Osoba, która nadzoruje pojedynek dwóch zawodników lub drużyn podczas meczu. 
Marker 
Osoba zajmująca się zapisywaniem wyniku meczu (pojedynku) dwóch zawodników lub drużyn na tablicach z wynikami.
Leg 
Pojedyncza gra, także element seta (np. 301, 501,1001 itd.). 
Set 
Set składa się z określonej przed grą (a) minimalnej potrzebnej do zwycięstwa lub (b) maksymalnej dopuszczalnej do rozegrania liczby legów. Set uważany jest za zakończony, gdy zawodnik lub drużyna wygra ustaloną przed pojedynkiem liczbę legów, potrzebnych do zwycięstwa.
Mecz
Liczba setów lub legów, które muszą zostać rozegrane przez dwóch zawodników lub drużyny, by mecz mógł zostać uznany za zakończony. 

 

Rozdział II – Ogólne zasady gry


§ 1 - Podstawowe zasady gry


(1) Wszyscy, zawodnicy i drużyny, zobowiązani są do przestrzegania zasad i reguł zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku złamania tych zasad istnieje możliwość wykluczenia z zawodów osób naruszających przepisy.
(2) Wszystkie punkty i zaistniałe sytuacje, które nie zostały jednoznacznie zawarte w tym Regulaminie, brzmią niejasno lub nie są do danej sytuacji dokładnie dopasowane, rozstrzygane są przez organizatora turnieju. 
(3) Dopuszczone do gry są wyłącznie lotki nie dłuższe niż 30,5 cm i nie cięższe niż 50 g. Lotka musi składać się z metalowego grotu, korpusu, zalocia i piórka. 
(4) Zawodnicy mają prawo do sprawdzenia wysokości zawieszonej tarczy oraz położenia linii rzutu.

§ 2 - Rzut
(1) Wszystkie lotki muszą być rzucone w kolejności i po sobie, za pomocą ręki zawodnika właśnie rzucającego. 
(2) Kolejka rzutów składa się z 3 lotek, chyba że leg, set lub mecz mogą zostać zakończone mniejszą liczbą lotek. 
(3) Żadna lotka, która wypadnie z tarczy lub się od niej odbije, nie może zostać rzucona powtórnie. 
(4) Żadna lotka, która wypadnie z tarczy przed zakończeniem kolejki rzutów i wyjęciem lotek z tarczy przez zawodnika, nie może być zaliczona.
(5) Do momentu, gdy jeden z zawodników znajduje się jeszcze w polu rzutu, jego przeciwnik nie może przyjmować pozycji rzutowej. 
(6) Lotka, która ląduje za linią rzutu, ale nie dolatuje do tarczy, jest zaliczona jako lotka rzucona. Sytuacja taka zostaje jednak zaliczona tylko wtedy, gdy wykonano ewidentny ruch rzutu.

§ 3 - Rozpoczynanie i zakończenie gry
(1) Wszystkie legi w turniejach grane są, jeśli nie zostanie inaczej podane, systemem 501 Double Out (501 DO), czyli podwójnym zakończeniem.
(2) We wszystkich turniejach gry rozgrywane będą, jeśli nie zostanie inaczej podane, systemem straight in i double out, czyli rozpoczęcie gry trafieniem dowolnego pola, a zakończenie trafieniem podwójnego pola tarczy.
(3) Pole Bullseye, czyli czerwony środek tarczy, liczone jest za 50 punktów. Jeśli zawodnikowi na liczniku pozostało 50 punktów, bulseye liczony jest jako podwójne 25. 
(4) Obowiązuje zasada przerzucenia licznika (Bust, pol.: fura), czyli gdy zawodnik rzuci więcej niż wynosi pozostała mu do skończenia lega liczba punktów, kolejka zostaje potraktowana jako zero punktów, a wynik pozostały do rzucenia pozostaje niezmieniony, jak przed kolejką rzutów. Tak samo zaliczona zostaje także kolejka, po której na liczniku pozostaje 1 (jeden) punkt lub 0 (zero) po rzucie innym niż w pole podwójne.
(5) Sędzia ogłasza zakończenie gry – lega, seta lub meczu – dopiero wówczas, gdy zawodnik rzucający trafi, potrzebne mu do zakończenia gry, podwójne pole tarczy, a lotki pozostaną w tarczy do momentu usunięcia ich przez zawodnika. Dopiero po ogłoszeniu zakończenia danej gry przez sędziego, lotki muszą być wyjęte z tarczy i wówczas gra jest zakończona. Zawodnik rzucający  ma do tego momentu możliwość sprawdzenia poprawności zliczenia i zapisania rzutu lub rzutów.
(6) Jeśli sędzia nieprawidłowo ogłosi zakończenie gry, a zawodnikowi pozostały lotki do rzucenia, zawodnik powinien dokończyć kolejkę rzutów. Np. zawodnik miał do rzucenia 90 punktów, a po rzuceniu T20 i D10 sędzia nieprawidłowo ogłasza zakończeni gry, zawodnik ma prawo rzucić pozostałą lotkę (do zakończenia gry pozostało 10 punktów)
(7) Jeśli w wyniki błędu sędziego , zaistniałego w pkt 6 § 3, zawodnik usunie lotki z tarczy sugerując się ogłoszeniem zakończenia gry przez sędziego, a pozostały mu w danej kolejce rzutowej lotki do rzucenia, sędzia usunięte lotki wkłada z powrotem w tarczę, odtwarzając jak najwierniej sytuację sprzed usunięcia lotek i umożliwiając zawodnikowi oddanie pozostałych w danej kolejce rzutów. 
(8) Zawodnik lub drużyna, który trafił pole podwójne tarczy konieczne do zakończenia gry, uznawany jest za jej zwycięzcę. 
(9) Gdy zawodnik, już po trafieniu potrzebnego do zakończenia gry pola podwójnego tarczy albo po przerzuceniu licznika, odda dodatkowy rzut lub rzuty do tarczy, te nie będą się liczyć do gry. Świadome wykonywanie takich dodatkowych rzutów może być potraktowane jako niesportowe zachowanie.

§ 4 - Punkty (Scores)
(1) Punkty zostają zaliczone tylko wtedy, gdy metalowy grot lotki pozostaje wewnątrz pól tarczy zawierających punkty do momentu zakończenia danej kolejki rzutów oraz gdy lotka trafiająca zostaje zaliczona przez sędziego.
(2) Lotki mogą i muszą zostać usunięte z tarczy dopiero po tym, gdy zostaną zarejestrowane i zaliczone przez sędziego. 
(3) Po wyjęciu lotek z tarczy nie są przyjmowane żadne protesty, związane z wcześniej zaliczonymi punktami. 
(4) Każdy stan punktowy musi być kontrolowany przez sędziego, markera oraz zawodników po każdej kolejce rzutów. 
(5) Zawodnik, którego wynik został nieprawidłowo obliczony (wynik pozostały do rzucenia), ma prawo poprosić o sprawdzenie wyniku, dopóki nie zostanie rozpoczęta następna kolejka rzutowa. Przeciwnik ma prawo poprosić o sprawdzenie wyniku zanim zawodnik, którego sytuacja dotyczy, wykona drugi rzut w następnej kolejce rzutowej.
(6) Stan punktowy meczu musi być czytelny oraz widoczny dla zawodników i sędziego, musi być na bieżąco notowany na tablicy wyników (dopuszczalne są różne materiały do budowy tablicy). 
(7) Pole podwójne, potrzebne do zakończenia gry, nie może być „narzucone“ lub w żaden sposób podpowiedziane przez markera lub sędziego. Przykładowa informacja podana zawodnikowi o stanie jego licznika: (a) prawidłowa: 32, (b) niedopuszczalna: podwójne 16.
(8) Sędzia jest osobą nadrzędną, jeśli chodzi o sytuacje konfliktowe podczas gier i – jeśli okaże się to potrzebne – może się konsultować z markerem lub innymi osobami z grupy osób organizujących dany turniej w sprawach konfliktowych lub organizacyjnych. 
(9) Przykład poprawnego sposobu liczenia i zapisu.
W pokazanym przykładzie, zawodnik B prowadzi 2-1 w meczu (A wygrał 3. seta, B wygrał 1. i 2. seta), zawodnik A prowadzi 2-1 w  4. secie (A wygrał 1. i 3. lega, B wygrał 2. lega), trwa 4. leg 4. seta.

(9) Elektroniczne urządzenia, pomocne w naliczaniu punktów, są dopuszczalne w turnieju, ale muszą spełniać następujące warunki:
- ostatnie 6 rund ze strony każdego z graczy muszą być jasno i klarownie przedstawione i pokazane (wyświetlone),
- błędnie wpisywane wyniki muszą podlegać możliwości korekty,
- punkty pozostałe do zakończenia gry muszą być jasno i klarownie przedstawione i pokazane (wyświetlone),

Tradycyjne tablice do zapisywania wyników muszą być w takich przypadkach także przygotowane i gotowe do użytku w każdym momencie zawodów.

§ 5 - Tarcze do gry
(1) Wszystkie tarcze muszą być tarczami sizalowymi. 
(2) Wszystkie tarcze muszą zawierać segmenty od 1 do 20. 
(3) Wewnętrzny, wąski pasek w połowie promienia tarczy liczony jest x 3. 
(4) Zewnętrzny wąski pasek na obwodzie tarczy liczony jest x 2. 
(5) Zewnętrzny, zielony pierścień środka tarczy liczony jest za 25 pkt. 
(6) Wewnętrzny, czerwony pierścień środka tarczy liczony jest za 50 pkt. 
(7) Wszystkie, oddzielające segmenty tarczy, elementy metalowe pająka nie mogą odstawać od tarczy i muszą tworzyć jedną całość. 
(8) Tarcza do gry musi być tak umieszczona, aby odległość w pionie od środka tarczy do podłoża wynosiła 173 cm. 
(9) Tarcza musi być tak umieszczona, aby segment pola 20 miał kolor czarny i leżał dokładnie pośrodku zawieszonej tarczy, w górnej jej części. 
(10) Każdy zawodnik ma prawo do sprawdzenia poprawności umieszczenia tarczy i do ewentualnego żądania jej poprawienia. Jeśli obaj zawodnicy mają na ten temat różne zdania, decyzja należy do sędziego pojedynku lub przedstawiciela organizatora turnieju.
Standardowe wymiary tarcz sizalowych używanych podczas turnieju: 
Pole podwójne i potrójne (szerokość wewnątrz) 8,0 mm.
Średnica pola środka podwójnego (wewnątrz) - 12,7 mm.
Średnica całego pola środka (wewnątrz) - 31,8 mm.
Odległość od zewnętrznego drutu podwójnego pola do środka tarczy - 170,0 mm.
Odległość od zewnętrznego drutu potrójnego pola do środka tarczy - 107,0 mm.
Odległość od zewnętrznego drutu podwójnego pola do zewnętrznego drutu podwójnego pola, leżącego na przeciwnym końcu średnicy tarczy - 340,0 mm.

§ 6 - Oświetlenie
(1) Podczas turnieju każda tarcza powinna być dobrze oświetlona, przy czym należy zwrócić uwagę na to, aby światło nie było światłem rażącym uczestników turnieju.

§ 7 - Linia rzutów
(1) Zalecane: Linia rzutów (ang. Oche) musi być szeroka na przynajmniej 3,8 cm, wysoka na nie więcej niż 5 cm oraz długa na przynajmniej 61 cm. Linia musi znajdować się w odległości 2,37 m od płaszczyzny tarczy. 
(2) Odległość od środka tarczy do dalszej krawędzi lini rzutów, znajdującej się na poziomie podłoża, wynosić musi 2,93 m.

(3) Zalecane rozwiązanie: Odległość od środka tarczy do ściany powinna wynosić minimum 90 cm. Środki sąsiednich tarcz muszą być odległe o nie mniej niż 180 cm. 
(4) Podczas kolejki rzutów zawodnik nie może przekraczać linii rzutów. Lotka musi zostać rzucona w momencie, gdy obie stopy znajdują się za linią rzutów. 
(5) Jeśli zawodnik chce oddać rzut z pozycji, do której linia rzutów nie sięga już fizycznie, powinien on obrać punkt odpowiadający wymaganej odległości od tarczy na wyimaginowanym przedłużeniu linii rzutów, ale musi się on znajdować za dalszą krawędzią linii rzutów.
(6) Jeśli zawodnik złamie punkty § 7.(4) i § 7.(5), zostanie on ostrzeżony przez sędziego. Po otrzymaniu takiego ostrzeżenia po raz kolejny, punkty osiągnięte podczas sytuacji zaistniałej, nie będą się liczyć. 
Wymiary miejsca gry: Regulamin_POD
- wysokość środka pola tarczy 1,73 m;
- minimalna odległość rzutu 2,37 m;
- odległość od linii rzutów (dalsza krawędź) do środka tarczy 2,93 m;
- szerokość linii rzutów min. 38 mm;
- wysokość linii rzutów max. 50 mm;
- długość linii rzutów min. 61 cm

Rozdział III – Reguły i zasady turniejowe


§ 8 - Ogólne reguły i zasady
(1) Wszyscy zawodnicy i drużyny zobowiązani są do przestrzegania zasad i reguł zawartych w tym Regulaminie. W przypadku złamania tych zasad istnieje możliwość wykluczenia takich osób z zawodów aktualnie rozgrywanych.
(2) Do uczestnictwa w turniejach rankingowych organizowanych pod patronatem POD mogą przystąpić wszyscy zawodnicy, wyrażający chęć gry i zgadzający się z punktami zawartymi w obowiązujących regulaminach POD.  
(3) Nikt, ani zawodnik ani drużyna, w przypadku porażki w turnieju granym systemem pojedynczego KO, nie ma prawa przystąpić do tego samego, jeszcze trwającego turnieju po raz drugi.
(4) Zastąpienie już zgłoszonego do turnieju zawodnika lub drużyny innym zawodnikiem lub drużyną jest niedozwolone.
(5) Jeśli zawodnik lub drużyna, mający prawo na podstawie wyników zawodów do nagrody, jest nieobecny podczas wręczania tych nagród, a jego nieobecność nie została wcześniej uzgodniona z organizatorem turnieju, zostaje on pozbawiony prawa do odbioru tejże nagrody. 
(6) Jeśli zawodnik lub drużyna nie rozegra lub nie dokończy któregoś z przewidzianych w zawodach swoich pojedynków, zostaje pozbawiony prawa do odbioru ewentualnie wygranej nagrody. 
(7) Zawodnicy lub drużyny, które swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem szkodzą wizerunkowi sportu jaki uprawiają, zostaną przez organizatora wykluczeni z turnieju, w którym uczestniczyli. Dodatkowo, osoby takie nie mają prawa do zwrotu opłaty wpisowej, a także punktów rankingowych, nagród i innych gratyfikacji związanych z danym turniejem.

§ 9 - Zgłoszenie turniejowe
(1) Dopuszczeni do turnieju są zawodnicy lub drużyny, które zgłosili chęć uczestnictwa w turnieju przed upływem wyznaczonego terminu zapisów oraz uiścili ustalone przez organizatorów wpisowe.
(2) Formularze meldunkowe (w przypadku gdy są stosowane), które nie są wypełnione prawidłowo, nie będą akceptowane przez organizatora. 
(3) Nazwiska zawodników lub nazwy drużyn zgłoszonych do turnieju muszą zostać klarownie i czytelnie wpisane na formularzu.
(4) Żaden zawodnik ani drużyna nie mogą zameldować się w tym samym turnieju więcej niż jeden raz. 
(5) Wszyscy zawodnicy muszą zameldować się w turnieju pod swoimi prawdziwymi nazwiskami. 
(6) Wypełnienie formularza/zameldowanie się do turnieju oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i regulaminu turnieju. 

§ 10 – Przystąpienie do gry turniejowej
(1) Wszyscy uczestnicy turnieju muszą dostosować się do ustalonych przez organizatorów czasów rozgrywania pojedynków.
(2) Zawodnicy lub drużyny, którzy nie pojawią się przy tarczy w terminie ustalonym dla nich przez organizatorów, zostaną wykluczeni z turnieju. Wpisowe, w takim przypadku, nie jest zwracane.

§ 11 – Losowanie zestawienia gier
(1) W turnieju zostaje przeprowadzone jedno losowanie zestawienia gier (par).
(2) Wyniki losowania muszą zostać udostępnione uczestnikom przed rozpoczęciem gier, w widocznym miejscu.
(3) Czasy rozgrywania poszczególnych gier są danymi orientacyjnymi. Zawodnik powinien być gotowy do gry przynajmniej na 15 minut przed podanym terminem rozpoczęcia pojedynku. 
(4) Nie jest dozwolone, już po oficjalnym zakończeniu zapisów do turnieju, wprowadzanie do turnieju zawodników dodatkowych lub drużyn dodatkowych. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzja należy do organizatora turnieju.

§ 12 – Losowanie kolejności gry
(1) Zawodnik (drużyna), który rozpoczyna mecz, zostaje wyłoniony na podstawie rzutu monetą. Losowanie musi nastąpić przed rozpoczęciem meczu. 
(2) Zwycięzca losowania rozpoczyna pierwszego lega (seta) oraz kolejne nieparzyste legi (sety), tzn. 1, 3, 5 itd. 
(3) Przegrany z losowania rzutu monetą rozpoczyna kolejne parzyste legi (sety), tzn. 2, 4, 6 itd.
(4) Prawo do rozpoczęcia lega lub seta, decydującego o końcowym wyniku meczu, rozstrzygane jest za pomocą rzutu do środka. Rzuty takie rozpoczyna zawodnik, który rozpoczynał cały pojedynek. Lotki, po trafieniu w pojedynczy lub podwójny środek tarczy, należy wyjąć z tarczy przed symetrycznym rzutem przeciwnika.

§ 13 – Rzuty rozgrzewkowe
(1) Przed rozpoczęciem meczu zawodnik ma prawo do rzucenia 6 lotek rozgrzewkowych. 
(2) Na tarczach, które nie są jasno oznaczone jako tarcze treningowe, wraz z rozpoczęciem turnieju nie jest dozwolone trenowanie. 
(3) W miejscu rozgrywania zawodów powinny znajdować się (oczywiście jeśli to możliwe ze względu na rozmiar lokalu oraz ilość tarcz)  przynajmniej 2 tarcze treningowe, udostępnione uczestnikom. 

§ 14 – Gry turniejowe
(1) W obszarze rozgrywania meczu mogą znajdować się tylko sędzia, markerzy oraz uczestnicy pojedynku. 
(2) W polu przed zawodnikiem oraz obok tarczy mogą znajdować się tylko sędzia i markerzy. Podczas rzutów powinni oni ograniczyć do niezbędnego minimum wszelką aktywność ruchową. 
(3) Przeciwnik zawodnika rzucającego powinien znajdować się podczas rzutu przeciwnika w odległości przynajmniej 60 cm za nim. 
(4) W przypadku gier finałowych, które odbywają się zazwyczaj na podestach-scenach, zawodnik nierzucający powinien stawać tak, aby zawodnik rzucający widoczny był dla innych zawodników, widzów, organizatorów i kamer telewizyjnych. 
(5) Podczas pojedynków zawodnicy powinni zachowywać się spokojnie. Tylko zawodnik właśnie rzucający ma prawo zadawać pytania sędziemu. Dodatkowe, mogące przeszkadzać podczas rzutów, okrzyki ze strony zawodników, kibiców czy organizatorów są niedopuszczalne. 
(6) Jeśli zawodnik lub drużyna złamie przepis § 14 punkt (5), sędzia udzieli ostrzeżenia. Po powtórzeniu sytuacji i udzieleniu kolejnego takiego ostrzeżenia, punkty osiągnięte podczas sytuacji zaistniałej nie zostaną przez sędziego zaliczone. 
(7) Rzucający właśnie zawodnik ma prawo zapytać sędziego o aktualny stan swojego licznika. Sędzia nie może informować zawodnika, w jaki sposób grę należy zakończyć (np. poprzez podanie przy stanie licznika 32 - „podwójne 16”).
(8) Wszystkie pytania i niedomówienia, dotyczące stanu punktowego podczas meczu, należy wyjaśnić przed kolejnym rzutem.
(9) Po zakończeniu lega, seta lub meczu jakiekolwiek zmiany w stanach punktowych zawodników są niedopuszczalne. 
(10) W przypadku meczów drużynowych, kolejność rzutów poszczególnych zawodników powinna zostać ustalona przed rozpoczęciem meczu. 
(11) Protesty muszą być zgłaszane natychmiast, albo do sędziego, albo do organizatorów turnieju. Po zakończeniu lega, seta lub meczu wszelkie protesty nie będą akceptowane. 
(12) W przypadku uszkodzenia sprzętu sportowego podczas meczu, lub gdy zawodnik musi z ważnych powodów opuścić miejsce pojedynku, musi to zostać omówione z sędzią pojedynku lub organizatorem turnieju. W takich przypadkach sędzia lub organizator udzielają zawodnikowi nie więcej niż 5 minut przerwy. 

§ 15 – Klasyfikacja zawodników w grupie
1. Liczba wygranych pojedynków w grupie
2. Różnica legów ( wygrane: stracone) 
3. Bezpośredni pojedynek. 
4. Większa liczba wygranych legów (ma zastosowanie gdy pkt. 1.-3. w wypadku więcej niż 2-ch graczy nie przynoszą rozstrzygnięcia) 
5. Dodatkowy leg 501 d.o. rozgrywany przez zainteresowane strony


§ 16 – Punkty rankingowe
(1)    W przypadku turniejów składających się na cykl lub liczonych do rankingu, punkty rankingowe liczone są następująco: Patrz osobny regulamin punktacji.

§ 17 – Ubiór zawodnika
(1) We wszystkich turniejach niedopuszczalne jest noszenie podczas gry wszelkich nakryć głowy oraz korzystanie z urządzeń odtwarzających muzykę. W sytuacjach wyjątkowych zezwolenia na powyższe udziela organizator turnieju. 
(2) Zabronione jest noszenie odzieży z motywami lub tekstami o treści obraźliwej lub pornograficznej. 
(3) W pojedynkach rozgrywanych na podestach-scenach zawodnicy zobowiązani są do gry w spodniach (zawodniczki spódnice/sukienki lub spodnie) z materiału w kolorze ciemnym oraz w butach tzw. wyjściowych. Niedopuszczalne jest noszenie butów sportowych typu adidas lub obuwia letniego (sandały, klapki itp.).
(4) W turniejach singlowych krajowych, mistrzostwach Polski, turnieju Polish Masters oraz turniejach , w których organizatorzy ten wymóg zasygnalizują, obowiązują ciemne spodnie/spódnice (eleganckie) i ciemne obuwie (eleganckie). Zawodnicy nie spełniający tych warunków nie zostaną dopuszczeni do gry. Patrz: zasady Dress Code na dany sezon – info na stronie POD w zakładce Informacje „data” 

§ 18 - Używki
(1) Na turniejach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach, w których rozgrywane są mecze. 
(2) Osoba naruszająca przepis § 17 (1) dostaje ostrzeżenie od organizatorów, a w przypadku powtórzenia czynu, zawodnikowi grozi dyskwalifikacja i wykluczenie z turnieju. 
(3) Zawodnik, który w zauważalny sposób znajduje się pod wpływem alkoholu, może zostać przez organizatorów wykluczony z turnieju. Dodatkowo, osoby takie nie mają prawa do jakichkolwiek punktów rankingowych, nagród i innych gratyfikacji związanych z danym turniejem, nie mają także prawa do zwrotu wpisowego.

§ 19 - Sędziowie
(1) Zadania/obowiązki sędziego: 
-    kontrola miejsca rozgrywek;
-    kontrola prawa do gry zawodników;
-    wypełnienie raportu/protokołu pojedynków;
-    kontrola i egzekwowanie nałożonych przez organizatorów kar i wykluczeń;
-    rozwiązywanie problemów i sytuacji konfliktowych w miejscu rozgrywania pojedynków;
-    bezstronność podczas wykonywania swoich obowiązków;
-    gotowość 30 minut przed rozpoczęciem gier;
-    dostarczanie informacji do stolika sędziowskiego;
-    rzetelne i spokojne rozwiązywania spraw związanych z turniejem.
(2) Sędzia ma prawo do udzielania ostrzeżeń i notowania ich w protokole meczowym. 
(3) Sędzia ma prawo do przerywania gry w przypadkach nagłych. 
(4) Sędzia przyjmuje zgłoszenia protestów od zawodników lub drużyn i udziela ewentualnej pomocy w rozwiązywaniu takich przypadków, pamiętając o zachowaniu bezstronności. 
(5) Zawodnicy i drużyny zobowiązani są wykonywać polecenia sędziego. 
(6) Pozostałe: 
Jeśli podczas pojedynków drużynowych nie jest możliwa obecność sędziego, część funkcji sędziego przejmuje kapitan drużyny gości (wg protokołu). W szczególności dotyczy to:
- kontroli miejsca gier, 
- wypełnienia raportu/protokołu pojedynku;
- kontroli prawa do gry zawodników, sprawdzenia listy uczestników.

§ 20 – Markerzy
(1) Markerami w turnieju indywidualnym są zawodnicy, którzy przegrali w swoim poprzednim pojedynku lub wolontariusze. Zawodnicy, którzy przegrali w swoim poprzednim pojedynku , zobowiązani są do zapisywania na tablicy wyników kolejnego, rozgrywanego na tej samej tarczy, pojedynku.
(2) W pierwszych rundach turniejów do zapisywania wyników proszeni są ochotnicy lub zawodnicy wyznaczeni przez organizatorów
(3) Zawodnik odmawiający zapisywania wyników w pojedynku, w którym jest do tej czynności zobowiązany, zostaje ukarany ustaloną na początku turnieju karą finansową lub inną ustaloną przez organizatora.

§ 21 – Ustalenia końcowe
(1) Regulamin ten jest własnością Polskiej Organizacji Darta. Może być jednakże, za porozumieniem z właścicielem, kopiowany i powielany w formie oryginalnej.
(2) Polska Organizacja Darta zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, jednakże nie później niż 14 dni kalendarzowych przed turniejem, podczas którego będzie stosowany.Kostrzyn nad Odrą, 29.11.2008
Poprawiono dnia 25.10.2013